Wie zijn we?

Onze visie op onderwijs

De Bloesem is een basisschool voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij open staan voor alle leerlingen ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond voor zover deze niet ingaan tegen algemeen aanvaarde waarden en normen. Wederzijdse acceptatie en respect vormen de basis waarop we werken. Dit beginsel willen wij uitdragen in de omgang met elkaar en in het overdragen van kennis.

De Bloesem wil een school zijn waar elk aan haar toevertrouwde leerling zijn plek kan vinden en waar het zich veilig en prettig kan voelen. Ook willen wij een school zijn waar elk leerling zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Kindgericht werken en adaptief onderwijs is hierbij ons uitgangspunt.

Daarnaast willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Wij streven naar een ontspannen sfeer waarin, naast het aanleren van cognitieve kennis, tijd en ruimte is voor creatieve en sociale leeraspecten. We hebben onze missie dan ook als volgt geformuleerd.

Op De Bloesem krijgen ruim 60 leerlingen uit Eck en Wiel en omgeving dagelijks les. De school heeft drie groepen, dit jaar allemaal combinatiegroepen. Er wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij het onderwijs meer en meer wordt aangepast aan de individuele behoeften van de leerlingen.

Respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Wij streven ernaar dat alle leerlingen met plezier naar school komen en aan het einde van groep acht een goede basis hebben om in het voortgezet onderwijs verder te kunnen.

Leren staat op onze school op de eerste plaats, maar natuurlijk proberen we dat door allerlei activiteiten ook leuk te maken. Met hulp van ouders wordt dan ook het hele jaar door van alles georganiseerd.

Om deze missie te kunnen volbrengen wordt er permanent gewerkt aan de verbetering van het onderwijs op onze school. Zo is er continue aandacht voor nieuwe en betere lesmethoden en volgen de leerkrachten zowel individueel als in teamverband nascholingscursussen.

Omdat wij van mening zijn dat een goede samenwerking tussen ouders en school de leerling ten goede komt en we er samen voor staan een leerling zo goed mogelijk te begeleiden hechten wij veel waarde aan goede contacten met de ouders.