Medezeggenschapsraad

Samenstelling Medezeggenschapsraad

voorzitter: D. Winkel°
secretaris: J. Brouwer*
lid: R. van Zoelen* 
lid: K. Recourt°


mr.debloesem@basisburen.nl

*= oudergeleding °= personeelsgeleding
 

Notulen  MR- vergadering

13 december 2022

15.30 - 17.00 uur

Aanwezig:
Oudergeleding: Roelof en Aron
Personeelsgeleding: Frea en Ellen


 

1 Welkom Vaststellen agenda
 
Voorzitter besluit
N 2 opmerkingen vanuit directie om toe te voegen
2 Vaststellen notulen Voorzitter besluit
N notulen worden vastgesteld
3 GMR Voorzitter  
N  
4 Organisatie

 
 • F terug bij MR en E ter vervanging van S
 • A vanwege drukke werkzaamheden toch niet naar de GMR. Er moet een wervings stukje komen voor een ouder voor de GMR.
 
 
 
 
 • Nieuwkomers leerlingen:
 
 
 
 
 
 
 
 • Inzet onderwijsassistenten
 
 • Begroting en eerste berekeningen formatie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 • te verwachten leerlingenaantal
 
 
 
 
 
 
 
 • Inspectiebezoek bestuur
 
 
 
 
 
 • Personeel Bloesem
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Vacature Interne begeleiding
 
 • Statuten MR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Inhoudelijke jaarplanning
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Training/cursus MR leden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • RI & E
 
 
 
 
 
 
 
 
 • oudergeleding MR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • rekenonderwijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E checkt bij directeur wat precies de vraag is en maakt dan een wervings stukje.
Oudergeleding benadert daarna de vader die belangstelling heeft voor MR.
Klas stopt vanwege personeelstekort en om lln. te integreren in Ned. klassen. Kinderen gaan naar VO., taalklas in Tiel en verdeeld over scholen in Maurik
1 x voor NK en 1 x voor
 
Vraag aan directeur om begroting te delen.
BasisBuren heeft bijgelegd om gat te dichten in de begroting. (E vraagt bij L na of dit voor 2023 geldt en alleen voor onze school of heel BB)
51 lln. start nieuwe schooljaar, is een teruggang met dit schooljaar. Aanwas moeilijk. Hoe mensen te porren voor onze school? Een onderwerp voor een volgende MR agenda.
In het voorjaar inspectiebezoek bij BB en misschien ook op onze school (4-5 scholen zullen bezocht worden)
1 x zw. verlof van S. Fr. gaat naast de groep ook beleidsstukken maken. C. Is daarom 2 dagen voor de groep. Goede berichten over de waarnemend directeur.
Na kerstvakantie vacature. Nu tijdelijk vervanging.
Statuten en huishoudelijk regl. doorgenomen en aangevuld. E. checkt nog een paar punten met directeur. Op volgende vergadering beide stukken inbrengen voor vaststelling. Dan publiceren naar ouders.
MR heeft een jaar- planning nodig: welke onderwerpen moeten wanneer op de agenda komen? Deze planning bij start schooljaar maken en daaraan vergaderdata koppelen.
F vraagt bij BasisBuren na of andere MR-en ook trainingen gaan volgen. Dan kan het gezamenlijk geregeld worden. Zo niet, dan voor onze MR de mogelijkheden bekijken en training boeken.
Als school moet het proces van RI&E (arbo) gevolgd worden. Er is nu een achterstand. Directeur maakt hiermee een nieuwe start. Dit moet op de jaarplanning van de MR komen.
A zit als aspirant lid in MR omdat er een misverstand was ontstaan bij laatste oproep voor nieuwe leden voor de oudergeleding. Echter bestaat aspirant-lid niet en kunnen slechts 2 ouders lid zijn. We moeten de statuten hierin volgen. A geeft aan dit te begrijpen en stapt terug van deelname aan de MR. Hij kan zich een volgende keer weer verkiesbaar stellen. De andere leden bedanken hem voor zijn begrip in deze en voor zijn betrokkenheid bij MR en de school.
Na kerstvakantie gaat (als materiaal op tijd binnen is) rekenen over van digitaal naar papier. Digitaal geeft te weinig overzicht wat lln. nodig hebben aan instructie en biedt niet voldoende focus.
N  
 
5 Taakverdeling binnen de MR
 • voorzitterschap
 • Secretaris
 • penningmeester
 • nieuwe vergaderdata
Voorzitter
F
J
S
besluit
 
 
 
15 febr. 15.00 -16.30
N  
6 Actielijst doornemen. Voorzitter info
 
N  
7 w.v.t.t.k.    
N  
       
   
       
   
   
 
 
Actielijst
Werven ouder voor GMR E checkt exacte bedoeling bij directeur en maakt werving stukje
begroting de Bloesem E vraagt directeur om begroting te delen en bespreken met MR
statuten en huishouden. regl. E checkt laatste punten met directeur en past stukken aan. Deelt deze dan met MR leden voor vaststelling op volgende vergadering.
jaarplanning MR gezamenlijke MR
training MR F checkt bij BB voor incompany training
   
   
   


 

Notulen  MR- vergadering

6 oktober 2022

15.30 - 16.30 uur

Aanwezig:
Oudergeleding: Roelof en John
Personeelsgeleding: Laura, Frea en Sharina

 

1

Welkom Vaststellen agenda

Voorzitter

besluit

N

Er zijn geen vragen over de agenda. De agenda staat bij deze vast.
 

2

Vaststellen notulen

Voorzitter

besluit

N

De notulen van vorige vergaderingen zijn nogmaals gedeeld.
 

3

GMR

Voorzitter

 

N

Vanuit de GMR hebben we op dit moment niks gehoord. Frea heeft Aron aangedragen bij de nieuwe GMR, maar we hebben op dit moment nog niks vernomen van de GMR. We gaan dit navragen bij Aron.
 

4

Organisatie
 

 • subsidie basisvaardigheden

 • Covid plan

 • Burgerschap en sociale vorming

 • Nationaal Programma Onderwijs

 • Werkverdelingsplan 2022-2023

 • ‘Bloesem doet’

 • vandalisme

 • nieuwkomers

 • Aspirant Lid 

 • Armoede

 • Social media/ geruchten sluiting Bloesem

   

Laura


 

info

N

Pijlers:
Er zijn op de Bloesem behoorlijk wat wisselingen geweest in het team en binnen de directie. Laura heeft met het team gekeken naar de belangrijke pijlers waar we dit schooljaar aan gaan werken. Een van deze pijlers is het werken aan het pedagogisch klimaat. Daarnaast gaan we aan de slag met het technisch- en begrijpend leesonderwijs binnen de school. Hier gaan we onszelf meer in verdiepen. De derde pijler is dat we aan de slag gaan met de methode Met Sprongen Vooruit. Dit is een pilot geweest in de middenbouw. We zien dat de rekenmotivatie flink verhoogd is en we hebben besloten deze lijn door te zetten binnen de hele school. Dit schooljaar gaan we dit verder uitbouwen. De laatste pijler is de PR. We willen onszelf meer gaan promoten en laten zien waar de Bloesem voor staat en dat we er mogen zijn. We zijn druk bezig om onze PR op gang te zetten.

 

Subsidie basisvaardigheden:
Laura heeft de MR gemaild over een subsidie voor de basisvaardigheden. Hier staan we voor ingeschreven en hebben een aanvraag ingediend. Hier kunnen we een vergoeding voor krijgen, om ons onderwijs nog sterker te maken. We horen in december of wie hiervoor ingeloot worden.

COVID- plan:
Op iedere school moet er een draaiboek liggen voor COVID. Voor de Bloesem is er een plan geschreven voor het moment dat de besmettingen weer oplopen. 

 

Burgerschap en sociale vorming:

We gaan dit jaar meer werken aan burgerschap en sociale vorming. Momenteel hebben we Kwink en godsdienst. Het is een basisdocument, dat we dit jaar verder gaan uitwerken.

 

Nationaal Programma Onderwijs:

Vanwege de corona hebben we 2 jaar extra middelen toegekend gekregen om het onderwijs te verbeteren en onderwijs achterstanden in te halen. Dit jaar is het tweede jaar ingegaan. We proberen hier nog wat van over te houden, zodat we dat voor volgend schooljaar nog kunnen inzetten. 

 

Werkverdelingsplan 2022-2023:

We hebben start van het jaar gekeken waar we de focus op gaan leggen. Aan de hand hiervan is gekeken naar de interesses van de leerkrachten en zijn er werkgroepen ontstaan. Het team is gedreven om ervoor te gaan. Het werkverdelingsplan is een document waarin staat hoe we dit gaan aanpakken op de Bloesem. 

 

‘Bloesem doet’:
Voor Bloesem doet kunnen we een aanvraag doen, zodat we de klussen binnen de school en op het plein kunnen opknappen. Vanuit het team is de vraag of de oudergeleding dit zou willen oppakken. De oudergeleding gaat dit oppakken en de subsidie aanvragen.


Vandalisme:
Na de zomervakantie was er chaos op het plein. De ramen waren kapot, veel glas op het plein en veel afval. Er worden veel dingen kapot gemaakt. Inmiddels hebben we het bankje verwijderd, zit er een slot op het hek, is er een jeugdwerker geweest, is de politie geweest en hebben we verlichting op het plein gekregen. Sinds enkele weken merken we hierdoor wel verbetering op het plein en is het voor nu rustig op  het plein.

 

Nieuwkomers:
Vanaf maandag hebben we 25 nieuwkomers. Bij de kleuters zijn dit er 3 en dat blijft ook het maximum. We kijken hoe we deze leerlingen onderwijs kunnen bieden. Deze groepen worden momenteel bemand door 2 vaste invallers, maar er wordt nog gekeken wie de overige dagen kan invullen. De ontwikkelingen en uitstroom van deze leerlingen wordt goed in de gaten gehouden.

 

Armoede:
Momenteel wordt er in de media flink gesproken over armoede in Nederland. Leerlingen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd. Belangrijk is, is dat we dit op school ook goed in de gaten blijven houden. Ouders vinden dit moeilijk om aan te geven. Ze kunnen altijd naar de vertrouwenspersoon van onze school, Frea. Laura neemt dit mee naar het directieoverleg.

 

Social media/ geruchten sluiting Bloesem:
We hebben vernomen dat er in Maurik de ronde gaat dat de Bloesem gaat sluiten. We weten niet waar dit gerucht vandaan komt. Dit weerhoudt mogelijk nieuwe ouders om op onze school te komen kijken. Het is belangrijk om dit gerucht de wereld uit te helpen. Mogelijk kunnen we kijken hoe we dit met de PR kunnen aanpakken. 

 

Aspirant Lid 

Er zijn nog wat onduidelijkheden over de rol van aspirant lid. Een aspirant lid mag aanwezig zijn, maar mag geen inbreng hebben. De verdeling 2 om 2 is belangrijk. We gaan uitzoeken hoe dit zit. Laura neemt contact op met Justin om te kijken naar het reglement voor de MR. 

5

Taakverdeling binnen de MR

 • nieuwe voorzitter/secretaris

 • nieuwe MR leden vanuit team

 • vergaderdata

Voorzitter

besluit

N

Nieuwe voorzitter / secretaris en nieuwe MR leden vanuit team:
Dennis gaat de MR van Frea overnemen. Dit omdat Frea momenteel, naast leerkracht, ook intern begeleider is geworden.
Sharina gaat met zwangerschapsverlof. Ellen zal het zwangerschapsverlof overnemen. Na het verlof komt Sharina weer terug en zal terugkomen in de MR. Vanwege de wisselingen is het de vraag of de oudergeleding de taak van voorzitter en secretaris zou willen overnemen. De oudergeleding gaat dit overleggen en koppelt dit terug bij de volgende vergadering.

 

Vergaderdata:

Voorstel is om de nieuwe datum van de MR te plannen op dinsdag 13 december van 15.30 - 17.00 uur. Iedereen gaat akkoord.
 

6

Personeel

Ziekte

Laura

info

N

Er zijn behoorlijk wat wisselingen in het team geweest. Gelukkig is er geen sprake van ziekte binnen het team. Wel gaat Sharina, na de herfstvakantie, met zwangerschapsverlof.
 

7

MR deel zonder aanwezigheid van directie

 • start schooljaar met nieuwe directeur

Voorzitter

info

N

We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe directeur. Het team is erg blij met haar. Ze pakt dingen snel op en handelt snel!
 

8

w.v.t.t.k.

Allen

besluit

N

 
       
   
 

Actielijst

Justin vragen naar MR reglement

Laura

Navraag GMR bij Aron

Roelof

Bloesem doet op de MR agenda zetten

Voorzitter MR

Aanvraag subsidie NL doet

oudergeleding

Bloesem doet in Parro

Laura

Parro bericht over aanspreekpunt bij armoede

Laura

Bespreken functie voorzitter/ secretaris

Oudergeleding

Besluit nemen inrichting mr (aspirant lid)

mr 

Notulen MR

8 juni 2022

15.00 - 16.30 uur 

 

1

Welkom nieuw MR lid: J. Brouwer, aspirant MR lid A. van Doorn

Vaststellen agenda

Voorzitter

besluit

N

We maken kennis met het nieuwe MR-team. We heten John en Aron welkom. 

2

Vaststellen notulen

Voorzitter

besluit

N

De notulen van de vorige vergadering staan vast. 

3

GMR

GMR-lid 

info

N

Aron wil voor de Bloesem in de GMR. Naast transpirant MR-lid, zal Aron ook de GMR gaan vertegenwoordigen. Onze dank hiervoor! Frea zal dit in gang gaan zetten.

4

Organisatie

Vluchtelingen Oekraïne

Formatie 22-23 gelden en groepsindeling

Jaarplan

Rapporten groep 1-2

 

Lobke

Lobke


 

Frea

 

Info

Info


 

N

Vluchtelingen Oekraïne
In april zijn we gestart met de nieuwkomersklas gestart. We hebben een speciale klas en daarnaast ook kleuters. Op dit moment hebben we 3 kleuters en 9 leerlingen in de nieuwkomersklas. Hoe dit in de toekomst gaat zijn, is nog niet bekend. In het begin was het moeilijk met de taalbarrière, maar we merken dat dit steeds beter gaat en de Oekraïense leerlingen ook een woordje Nederlands beginnen te begrijpen en spreken. Het is mooi om de resultaten hiervan te zien. De Bloesem krijgt een bekostiging voor het opvangen van deze leerlingen. Er wordt goed gekeken hoe deze gelden, naast de leerkrachten, worden ingezet.

 

Rapporten groep 1-2:
Frea wil de rapporten van groep 1-2 graag veranderen en komt met het voorstel hiernaar te kijken. We merken dat we op dit moment de diepgang in de oude rapporten missen. Het oude format past niet meer bij onze school.  Frea schrijft in de kleutergroep persoonlijke stukjes over elke leerling en deelt daarnaast een overzicht (erg groot) hoe elke leerling vorderingen maakt in hun ontwikkeling met de leerlijnen van Parnassys. De persoonlijke stukjes zijn heel leuk voor ouders te lezen maar het Parnassys-overzicht is niet erg toegankelijk.  Het zou fijn zijn wanneer er een rapport komt met een selectie van de meest belangrijke doelen voor de groepen  1-2. Ouders kunnen deze ontwikkeling van hun kind volgen; daarnaast wil Frea graag ruimte creëren in het rapport voor een persoonlijk stukje tekst hoe het verder in de groep gaat. De MR stemt in dat Frea gaat kijken naar de mogelijkheden. Frea gaat haar ideeën uitwerken en zal dit vervolgens delen met de MR. 

 

Jaarplan:
Het jaarplan is nog niet af. Deze komt de volgende keer. 

 

Formatie 22-́23 gelden en groepsindeling
We koppelen dit onderwerp meteen met de NPO-gelden en de werkdruk gelden van punt 6.

 

We bekijken de formatie en nemen de financiën met elkaar door. We nemen dit per tabblad  door.

We bekijken de werkdrukgelden. Het team mag hier keuzes in maken. Voor volgend schooljaar is er gekozen om een gymleerkracht in te zetten. Op dit moment wordt er gekeken of de leerkracht beschikbaar is en of dit passend is in het rooster van de nieuwe gymzaal. Vanaf volgend schooljaar gaan wij gymmen in de nieuwe gymzaal van Maurik. 

 

Bepo gelden zijn voor de zorgleerlingen. Hierbij denkend aan onderzoeken en het extra inzetten van een onderwijsassistent.

 

De gelden voor scholing worden ingezet voor PR, begrijpend lezen en gynzy.

 

De NPO gelden zijn de gelden die beschikbaar worden gesteld voor goed onderwijs na corona. Dit hoeft niet dit schooljaar op, maar kan ook volgend jaar. We zetten een groot deel in voor de specialisatie van Frea (kleuteronderwijs) en de onderwijsassistent. Daarnaast wordt er een stukje van de scholing begrijpend leesonderwijs bekostigd. Hierbij werken we ook veel samen met de bibliotheek om het lezen te promoten en het aantrekkelijk maken voor leerlingen en ouders. 

 

We hebben gekozen voor een andere groepsindeling t.o.v. vorig jaar. We hebben hier bewust naar gekeken, qua leerlingaantal. Naast de indeling en de personen die voor de klas staan, hebben we ook Magreet voor 4 dagen en zal Iris ons team komen versterken en de leerlingen gaan ondersteunen. Dit wordt deels bekostigd door de kosten die we ontvangen voor de nieuwkomersklas. 

 

De MR heeft op 28 juni 2022 ingestemd met de verdeling van de NPO- gelden. Daarnaast wordt er ingestemd voor de gelden voor de formatie. 


 

5

Personeel

Ziekte

Lobke

info

N

Hier is geen nieuwe informatie over.

6

Financiën

NPO gelden 

Werkdruk gelden

 

Lobke

 

info

N

Deze onderwerpen zijn besproken in punt 4.

7

Onderwijs

Leesplan

Missie visie

PR

 

Frea

Allen

Frea

 

info

info

info

N

Frea heeft een nieuw leesplan geschreven. Deze is door het team bekeken en zal met de MR gedeeld worden. Deze komt bij de volgende vergadering terug. Hierin staat het meerjarenplan met wat hebben we, wat doen we en waar gaan we naartoe. 

 

We zijn momenteel bezig met het traject missie visie. Door corona zijn er veel bijeenkomsten uitgevallen, maar het team heeft het weer goed opgepakt en de neuzen dezelfde kant op gezet. We hebben al wat pijlers uitgekozen. Hier gaan we op verder borduren. Dit heeft ook weer effect op onze PR, waar we komend schooljaar verder mee aan de slag zullen gaan. Daarnaast zullen we meer ouders in de school vragen en met elkaar kijken waar we ouders bij kunnen betrekken. 

8

Ouderbetrokkenheid

   

N

Zie hierboven. 

9

W.v.t.t.k.

Allen

besluit

N
 
 

Actielijst
 

BFP delen met John

Lobke

Aron aanmelden voor de GMR

Frea

Frea in contact brengen met het hoofd van de bibliotheek

Aron

Rapporten groep 1-2

Frea

Meekijken format rapporten groep 1-2

John

Leesplan delen met de MR

Frea

Berichtje vanuit de (ouder) MR naar ouders en dit delen op de Parro

Roelof en Sharina


 

Notulen MR

12 april 2022

15.15 - 16.15 uur 

 

1

Vaststellen agenda

Voorzitter

besluit

N

De agenda staat vast.

2

Vaststellen notulen

Voorzitter

besluit

N

De notulen van de vorige vergadering staan op de website.

3

GMR

Concept BFP

Sluiting Meent

 

GMR-lid (Frea)

 

info

info

N

Lobke heeft het BFP gedeeld. Hij is vastgesteld door de GMR en ter info voor de MR. Hierin staan de gelden voor het nieuwe schooljaar. 

OBS de Meent gaat per 1 augustus sluiten. De Sterappel wordt waarschijnlijk de fusieschool. Op dit moment zijn er op de Bloesem nog geen aanmeldingen.

 

4

Organisatie

Vluchtelingen Oekraïne

Formatie 21-22

PR-plan

Voorzitter MR/verkiezingen

 

Lobke

Lobke

Frea

Frea/Sharina

 

Info

Info

N

Vluchtelingen Oekraïne:
Vanaf 19 april hebben we Oekraïense leerlingen in onze school. Woensdag 13 april is de kennismaking. Hier zal de wethouder bij aanwezig zijn. De verwachting is dat het er ongeveer 12 zullen zijn, maar mogelijk worden dit er in de loop van de tijd nog meer. Hier komen 2 andere leerkrachten voor.


 

Formatie gelden:
Dit bestand wordt nog door Lobke met de MR gedeeld. 

 

PR-plan:

Er wordt momenteel gewerkt aan een Bloesem PR-plan. Daarnaast wordt er een flyer gemaakt en wordt de website bijgehouden, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Er een ouder die heeft aangegeven mee te willen helpen aan de PR van de Bloesem. 


 

Voorzitter/ MR- verkiezingen:

Vanaf vandaag zal Frea de voorzitter zijn van de MR. Sharina wordt de notulist. 

 

MR- verkiezingen:
Een ouder heeft de MR verlaten. Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de MR. Ouders krijgen de kans om zichzelf aan te melden. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen worden georganiseerd. Voor de meivakantie komt er een bericht op Parro waar ouders zichzelf kunnen aanmelden. 

5

Personeel

Ziekte

Gesprekscyclus

 

Lobke

Lobke

 

info

info

N

Iedereen is weer fris en fruitig. We hebben veel te maken gehad met ziekte i.v.m. corona. 

 

Binnen Basis Buren is er de afspraak dat iedereen recht heeft op 2 gesprekken per jaar. Op de Bloesem hebben we 3 gesprekken met directie. Dit gaat over het functioneren. Dit zijn geen beoordelingsgesprekken. 

6

Financiën

NPO gelden 

 

Lobke


 
 

info

N

NPO staat voor Nationaal Onderwijs Programma na corona. Iedere school krijgt een budget om het onderwijs goed te organiseren na de corona. Hiervoor schrijft Lobke een plan en deze wordt met de MR gedeeld. MR heeft hier instemming op.

7

Onderwijs

Leesonderwijs

Missie visie

PR

 

Frea

Allen

Frea

 

info

info

info

N

Donderdag is er een studiedag. Op deze dag gaat het team aan de slag met het begrijpend leesonderwijs. De Bloesem wil het begrijpend leesonderwijs verbeteren, het leesplezier verder ontwikkelen, etc. Dit gaan we doen aan de hand van het EDI-model. Dit staat voor expliciet direct instructiemodel.

 

Daarnaast zijn we bezig met een scholing missie- visie. Hierin is het team aan het kijken wat de missie en visie wordt van de Bloesem. Wat is onze droom en hoe zit de ideale school eruit? Hiermee wordt de  onderwijsvisie weer even scherp gemaakt.
 

 

PR:
Is hiervoor al besproken. Het missie- visie traject is hierbij van groot belang. 

8

Ouderbetrokkenheid

Info op Parro-app

Website 

 

N

We proberen zoveel mogelijk informatie te delen via Parro en de website. Hiermee willen we ouders informeren en laten zien wat we allemaal doen binnen onze school. Op deze manier proberen we de ouders op de hoogte te houden en te informeren.

9

W.v.t.t.k.

Allen

besluit

N


 
 

Actielijst

Bestand formatie gelden delen

Lobke

Opzetten inschrijvingen nieuw MR-lid

Frea en Sharina

E-mailadres aanpassen van de MR

Lobke

   
 

Agenda MR

8 december 2021

20:00 – 21:00 uur 

 

 

1

Vaststellen agenda

Voorzitter

besluit

N

Niemand heeft op- en of aanmerkingen. De agenda staat vast. 

2

Vaststellen notulen

Voorzitter

besluit

N

Lobke gaat kijken hoe het werkt met het openbaar stellen van de notulen. 

3

Rapporten 

   

N

De rapporten zijn veranderd. MR heeft instemmingsrecht. Dit is niet langs de MR gegaan. School erkent de fout, maar dit is onbewust gebeurd. De rapporten zien er anders uit. Er is gekozen voor andere termen van beoordeling. Een ouder heeft hier bezwaar tegen gemaakt. De desbetreffende ouder vindt het niet opbouwend naar de leerlingen toe.

De ouder is blij hoe Lobke, na aanleiding van het gesprek dat ze daarvoor met deze ouder heeft gevoerd, dit heeft opgepakt. Lobke stelt voor om de groepen 3 t/m 5 een brief te sturen en daarin de fout te erkennen. Ouders kunnen dan contact opnemen als ze een aangepast rapport willen. Daarnaast gaan we kijken welke wettelijke stappen er nu gezet moeten worden. Deze brief komt nog voor de kerstvakantie. De ouder wilt graag op de hoogte gehouden worden als er rapporten besproken worden tijdens de MR-vergadering.

 

Februari 2022
Hierbij willen wij als MR u informeren over de huidige stand van zaken omtrent de rapporten. Zoals u in de notulen van de vergadering van 8 december 2021 kunt lezen, zijn de rapporten van groep 3-4-5 ter sprake gekomen.

Inmiddels heeft de school, in samenspraak met de MR, de wettelijke stappen gevolgd; de rapporten van de leerlingen van groep 3-4-5 zijn herschreven in de ´oude´ vorm. Deze zijn op vrijdag 17 december 2021 meegeven aan de leerlingen van de desbetreffende groepen.

Alle ouders hebben hierbij een brief vanuit de directie meegekregen. Zij kregen de gelegenheid om binnen 6 weken (t/m 16 januari 2022) een reactie te geven op het rapport. Er heeft één ouder gereageerd. 

De oudergeleding van de MR heeft op 19 januari 2022 ingestemd met de wijziging van het rapport. De personeelsgeleding had al eerder instemming gegeven. 

4

GMR

GMR-lid - Justin

info

N

Frea heeft de contacten over de GMR. Er is een verandering geweest in samenstelling. Ze zijn van 12 naar 10 leden gegaan. De GMR heeft zich opgesplitst in 5 clusters. Vanuit de clusters worden er beslissingen genomen. Hierbij geldt nog steeds dat er 7 stemmen van de 10 moeten voor moeten zijn, voordat er een beslissing genomen wordt. Daarnaast is er een voorstel gedaan voor een GMR- en huishoudelijk reglement. Frea deelt dit met de MR. 

5

Financiën – Stand v zkn

Lobke

info

N

Lobke deelt de begroting met de MR. Mochten er vragen zijn, graag even contact opnemen. Het gaat over de investeringen van dit jaar en komende jaren voor de Bloesem.

6

Personeel

 • Begeleiding

 • Ziekte

   

N

Lobke heeft een bestand gedeeld met ziekteverzuim. Hierin zien we dat we dit jaar wat hoger zitten wat betref verzuim vanwege corona. Dit i.v.m. testen en quarantaines. Gelukkig vallen de besmettingen binnen onze school mee. We zijn blij dat we tot nu toe nog invallers gehad hebben. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde invallers in te zetten. 

Alle teamleden zijn op dit moment volledig hersteld/beter gemeld.

7

Coronabeleid

Lobke

Info

N

In de parro-app staat dat de kerstviering verzet is na 17.00 uur. De vraag is, mag dat? Dat mag inderdaad wel. Het bestuur van Basis Buren heeft akkoord gegeven voor het zelf indelen van de vieringen. Uiteindelijk is ivm schoolsluiting gekozen voor een viering overdag.

8

Verslag contactpersoon klachtenregeling c.q. vertrouwenscommissie seksuele intimidatie

   

N

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

9

Eindtoets van CET naar AMN

Lobke

info

N

Afgelopen jaren is de Centrale Eindtoets afgenomen. Nu zijn er sinds 4 jaar 6 aanbieders op de markt. Er zijn scholen die werken met de AMN en die zijn positief. Bij de AMN zijn de vragen adaptief, kun je doorgaan als het internet uitvalt en is er de terugbladerfunctie. De ervaringen zijn dat dit minder stress oplevert bij de leerlingen. Nog een voordeel is dat de AMN maar 2 ochtenden is. Daarnaast is er aansluiting met PO/VO voor groep 7. Deze afname geeft een goed beeld en een uitgebreide rapportage voor een voorlopig advies. Dit is heel waardevol voor (startende) bovenbouwleerkrachten.

Bij de AMN wordt er ook gekeken naar gedrag, houding, interesses, capaciteiten en vaardigheden van de leerling. Dit geeft een compleet beeld van het kind. Ouders, leerling en leerkracht vullen dit in en je krijgt 360 graden feedback. Het voorstel is om deze toets ook op de Bloesem in te zetten. Lobke gaat informatie delen over de AMN, zodat de MR hierna kan kijken. Voor de kerst wordt hier een klap op geven, zodat er een toets besteld kan worden. 

10

Bespreking evt. veranderingen van het SWV-zorgplan/ondersteunings-plan

Lobke

info

N

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

11

Voortgang huisvestingsvoorzieningen

Secretaris

Besluit

 

Geen nieuwe informatie

12

Ziekteverzuim

Lobke

 

N

Besproken bij personeel.

13

Absenties Parro

Secretaris

Besluit

N

Er is een nieuwe functie in Parro. Hierbij kunnen de ouders zelf een ziekmelding invoeren bij Parro. Dit willen we per 1 januari invoeren op de Bloesem. MR gaat akkoord. 

14


 

Werkverdelingsplan 2021-2022

Lobke

Instemming personeelsgeleding MR

N

Ingestemd 

15

PR – leestraject, missie, stand van zaken

   

N

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

16

Evaluatie ontruimingsoefening

   

N

Deze is op dit moment nog niet geweest en verzetten we naar de volgende vergadering.

17

Schoolplan

   

N

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

18

Pestprotocol

   

N

Deze moet nog aangepast worden.. Dit is onderdeel van het sociaal veiligheidsplan. Zodra deze aangepast is, wordt dit op de website geplaatst.

19

Bijeenkomst van achterban en ouderraad (opening vooruitblik, plannen bekend maken)

   

N

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

20

Evaluatie ouderparticipatie i.s.m. ouderraad, evt. plan van aanpak

   
 

Deze verzetten we naar de volgende vergadering.

21

Jaarverslag MR vorig schooljaar

   

N

Dit is nog niet gedaan. Conny gaat hiermee aan de slag. De belangrijkste afspraken worden uit de notulen gehaald. 

22

Rondvraag - W.v.t.t.k.

   

N

Ouder: De ouder heeft nog een opmerking voor de MR: De agenda en notulen moeten openbaar en zichtbaar zijn voor alle ouders.  Hierbij denkend aan de website. Parro is niet openbaar voor iedereen. Daarnaast is de website niet up to date. Het sociaal veiligheidsplan, het voedingsbeleid en het nieuws uit de groepen ontbreken. 

(Hier wordt op dit moment aan gewerkt).

 

Roelof: Geeft aan dat het voor de MR wel belangrijk is om alert te blijven. Dit om misverstanden te voorkomen. Roelof vindt het belangrijk dat de MR toegankelijk is voor alle ouders. We gaan onszelf zichtbaar maken door de agenda een week van te voren te delen. Dit doen we op de website met een verwijzing in Parro.